หน้าแรกกับ First Choice
ผู้ที่ไม่มีบัตร อะไรเลย
ผู้ถือบัตร First Choice
ผู้มีบัตรเครดิต
ผู้ถือบัตร Aeon
เงื่อนไขการเช่าซื้อ
ขั้นตอนการอนุมัติ
ดอกเบี้ย ประจำเดือน
การคำนวนดอกเบี้ย
 
 
คำถามน่ารู้เกี่ยวกับเงินผ่อน
FAQ ของ First Choice
FAQ Cetelem
 
 
 

การเช่าซื้อแบบปกติ สำหรับ First Choice

เหมาะสำหรับ .. ผู้ที่ไม่มีบัตรเครดิต และไม่มีบัตร First Choice

คุณสมบัติ และการใช้เอกสาร สำหรับ ลูกค้า ในแต่ละประเภท

1. เช่าซื้อในนาม บุคคลธรรมดา หรือ ข้าราชการ

     คุณสมบัติ ผู้เช่าซื้อ
     เอกสาร ที่ใช้ในการสมัคร

2. ในกรณี ผู้เช่าซื้อ เป็นเจ้าของกิจการ

      คุณสมบัติ ผู้เช่าซื้อ
      เอกสาร ที่ใช้ในการสมัคร  

3. ในกรณี ที่เช่าซื้อ ในนามนิติบุคคล

      คุณสมบัติ ผู้เช่าซื้อ
      เอกสาร ที่ใช้ในการสมัคร  


เช่าซื้อในนาม บุคคลธรรมดา หรือ ข้าราชการ

คุณสมบัติ ของผู้เช่าซื้อ

1.อายุ 20 ปีขึ้นไป
2. มีรายได้สุทธิ 5,000 บาท ต่อเดือน สำหรับกรุงเทพฯ หรือ 4,000 บาท ขึ้นไปสำหรับ ต่างจังหวัด
3. มีอายุการทำงานปัจจุบัน มากกว่า 1 ปี
4. มีเบอร์โทรศัพท์ติดต่อได้ สะดวก (ที่บ้าน และที่ทำงาน)
5. ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย

เอกสาร ที่ใช้ประกอบการพิจารณา

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรประจำตัว ข้าราชการ (บัตรประชาชนต้องไม่หมดอายุถ้าหมดอายุต้องแนบใบเหลืองมาด้วย)
2.สำเนาทะเบียนบ้าน ถ้าเป็นเล่มต้องมีหน้าแรกด้วย
3.หนังสือรับรองเงินเดือน(ไม่เกิน 2 เดือน) หรือ สลิปเงินเดือน
4.สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
5.แผนที่ที่อยู่ปัจจุบัน
หมายเหตุ : เอกสารทุกฉบับ ต้องเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง


เช่าซื้อในกรณี ที่เป็นเจ้าของกิจการ

คุณสมบัติ ของผู้เช่าซื้อ

1.อายุ 20 ปีขึ้นไป
2. รายได้ขั้นต่ำ 5,000 บาท
3. ถ้าเป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัวต้องดำเนินการมากว่า 1 ปี
4. มีที่พักอาศัย และที่ทำงาน ที่ติดต่อได้สะดวก
5. ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย

เอกสาร ที่ใช้ประกอบการพิจารณา

1.ใบสมัครสินเชื่อเฟิร์สช้อยส์
2. สำเนาบัตรประชาชน/ข้าราชการ (บัตรประชาชนต้องไม่หมดอายุ และถ้าหมด
ต้องนำใบเหลืองมาด้วย)
3. สำเนาทะเบียนบ้าน (ถ้าเป็นเล่ม ต้องมีหน้าแรกด้วย)
3. หลักฐานรายได้ ให้ใช้สำเนาบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน
4. หนังสือจดทะเบียน /หนังสือรับรองบริษัท ที่แสดงว่า เป็นเจ้าของกิจการนั้นๆ
5. แผนที่ที่อยู่อาศัย และที่ตั้งกิจการ
หมายเหตุ: เอกสารทุกฉบับ ต้องเซ็นต์ชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง


รายละเอียดการเช่าซื้อในกรณี ที่เป็นนิติบุคคล

คุณสมบัติ ของผู้เช่าซื้อ

1. ผู้สมัครต้องเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ตามรายชื่อในหนังสือจดทะเบียนบริษัท
2. ดำเนินกิจการ มามากกว่า 3 ปี
3. ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถจะติดต่อได้สะดวก 4. นิติบุคคลนั้น ต้องจดทะเบียนถูกต้อง ตามกฏหมายไทย

เอกสาร ที่ใช้ประกอบการพิจารณา

1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจ
2.สำเนาทะเบียนบ้าน ถ้าเป็นเล่มต้องมีหน้าแรกด้วย
3.สำเนาใบแจ้งยอดธนาคาร หรือ บัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
4. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท อายุไม่เกิน 3 เดือน พร้อมวัตุประสงค์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือทะเบียนการค้า
โดยผู้ สมัครต้องมีอำนาจ ลงนามตามหนังสือรับรอง
5.แผนที่ ที่อยู่ปัจจุบัน และแผนที่ที่ตั้งกิจการ
6.สัญญาค้ำประกัน โดยกรรมการผู้มีอำนาจ
7.ใบสมัครต้องลงนาม โดยกรรมการผู้มีอำนาจ


หมายเหตุ เอกสารทุกฉบับ ต้องเซ็นต์ชื่อ และประทับตราบริษัท

 

 

 

Copyright 2002 Pcresource.co.th,All rights reserved.
บริษัท พีซีรีซอร์ซ จำกัด 1112/9 ศูนย์การค้าพระโขนง ถ.สุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
Tel: (02) 712-0354-9 Fax (02) 382-0394